1.1 Cú pháp khai báo mảng 1 chiều
  • Cách 1: Khai báo  trực tiếp biến mảng một chiều.
Var <Tên biến mảng> : Array[kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;
  • Cách 2: Khai báo  gián tiếp biến mảng qua kiểu mảng một chiều.
Type <Tên kiểu mảng> = Array [<kiểu chỉ số>] of <kiểu phần tử>;
Var <Tên biến mảng> : <tên kiểu mảng>;
Ví dụ: 
Khai báo biến mảng thông qua kiểu mảng:
Type
ArrayInteger=Array[1..100] of Integer;
ArrayReal=Array[1.50] of Real;
Var A : ArrayInteger;
       B : ArrayReal;
Khai báo mảng trực tiếp:
Var A : Array[1..100] of Integer;
       B : Array[1..50] of Real;